Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tokdemir Bilişim Teknolojileri İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun bir şekilde toplanması, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi kapsamında gizliliğinizi korumak amacıyla tüm hukuki, teknik ve idari tedbirleri aldığımızı bilmenizi istiyor, kişisel verilerinizinhangi amaçla işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılacağı, veri işleme yöntemi, hukuki sebepleri ve haklarınıza ilişkin olarak sizi aydınlatmak istiyoruz.

KVKK’nın uygulanmasında;

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

ifade eder.

Veri Sorumlusu

Tokdemir Bilişim Teknolojileri İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin, web sitemizde “https://www.tokdemirbilisim.com/” adresinde yer alan kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz "Veri Sorumlusu" sıfatıyla  Tokdemir Bilişim Teknolojileri İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilebilir, saklanabilir, işlenebilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. taraflara açıklanabilir ve aktarılabilir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verileri

Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, T.C. Kimlik Numarası, şahıs şirketleri için vergi kimlik numarası, ehliyet bilgileri, SGK numarası ve SGK bilgileri

İletişimVerileri

Telefon numarası,fax numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Sağlık Verileri

Çalışanlarımızın işe giriş sağlık raporu bilgileri, Kan grubu da dahil olmak üzere sağlık verileri, biyometrik veriler

Özgeçmiş Verileri

Çalışanlarımızın eğitim ve meslek bilgileri

Müşteri İşlem Verileri

Çağrı merkezi ile yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları

Görsel Veriler

Müşterilerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen tüm görsel materyaller

İşlem Güvenliği Verileri

Web sitemizde IP adresi, bağlanılan ülke bilgisi, web browser bilgisi

Pazarlama Verileri

Müşterilerin alışverişte kullanmayı tercih ettiği ödeme tipi, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili yapılabilecek kampanyalar kapsamında işlenen kişisel veriler, elektronik haberleşme mevzuatı çerçevesinde iletişim/bülten/tanıtım izni verilip verilmediği, alışveriş yapma sıklığı, çerez kayıtları

Finansal Veriler

Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş̧ olduğu hukuki ilişkiye göre ortaya çıkan her türlü̈ finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin kişisel veriler, müşterilerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen borç bakiyesi, alacak miktarı, ücret, maaş bilgisi, banka hesap bilgisi gibi veriler.

Özlük Verileri

Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olma kapsamında, gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen kişisel verilerdir.

İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri

Şirketimize yönelik her türlü̈ talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde elde edilen kişisel veriler

İşlem Güvenliği Verileri

Gerek veri sahibinin gerekse Şirketimizin teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması için işlenen kişisel verilerdir.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşlemekteyiz?

Tokdemir Bilişim Teknolojileri, müşterilerin Kişisel Verilerini öncelikli olarak; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, genel nitelikteki verilerini ayrıca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde, kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve müşterilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, bu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. KVKK’da yer verilen bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için kişinin onay vermiş olması gerekli değildir. Bunların dışında Tokdemir Bilişim Teknolojileri, müşterilerinin Kişisel Verilerini kendilerinden almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir. Şirketimizin Müşterilere ait Kişisel Verilerin işlemesindeki diğer amaçları şunlardır:

Müşterilerimizin ürün/hizmet alımı ile ilgili yürütülen her türlü sürecin yönetimi/takibi amacıyla ve özellikle;

- Çeşitli kanallardan  (online, mağaza satış vb.) müşterilerimize her türlü ürünlerinin satılabilmesi,  

- İşlem yapanın / yaptıranın kimlik tespitinin yapılması

- Sipariş ve kargonun son durumu hakkında sms ve mail aracılığı ile bilgi iletilebilmesi,

- Fatura düzenlenebilmesi, müşteriye iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi ve bu anlamda mevzuat tarafından belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilebilmesi,

 - Müşteriden gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilmesi, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve müşteriye dönüş yapılması,

- İtiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,

- Bu hizmet kapsamında müşteriye sms veya e-posta ile bilgi verilebilmesi, iletişim kurulabilmesi,

- Müşterinin yararlanacağı kampanya ile ilgili 3. kişiyle işbirliği yapılması halinde kampanya faydalarının sağlanabilmesi;

- Müşterinin Tokdemir Bilişim Teknolojileri internet sitesi üzerinde hata aldığı durumların tespit edilmesi ve deneyim anketi yapılarak hizmetlerin iyileştirilmesi,

- Müşteriye Tokdemir Bilişim Teknolojileri tüm hizmetlerin hakkında bilgi edinilmesi, reklam, kampanya ve pazarlama faaliyetleri ile diğer hizmetlere ilişkin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

- Tanıtım, kampanya, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi, bu amaçla analiz ve hedefleme çalışmaları yapılması, müşterilerin davranışsal eğilimlerinin belirlenmesi, müşterilere genel ve özel teklifler sunulması, strateji ve verimlilik çalışmaları yapılması,

- Bayilik sözleşmeleri kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi,

- Anlaşmalı kurumlar ve/veya tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler kapsamındaki ilişkilerin ve iş süreçlerinin yönetimi,

- Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi,

- Tüketici hukuku mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

- Kullanım/alışveriş alışkanlıklarının tespiti ve buna yönelik yeni imkân ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi,

- Müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,

- Şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyaların müşterilerimize sağlayacağı faydayı da gözetebilecek şekilde hayata geçirilebilmesi, müşterilere bilgi verebilmek amacıyla iletişime geçilebilmesi,

- Müşterilerin segmente edilebilmesi ve her segmentteki müşteri grubu için ihtiyaçların belirlenip özel tekliflerin hazırlanabilmesi,

- Herhangi bir sebeple müşteri olma vasfını kaybeden eski müşterilerimizin segmente edilebilmesi,

- Kampanyadan yararlanmaya hak kazanan müşterilerin ödülden yararlanmasının sağlanabilmesi ile segmente edilmiş bazı müşterilere hediye gönderiminin gerçekleştirilebilmesi,

- Reklam, tanıtım, sosyal sorumluluk projeleri ile görüşme, röportaj, video ve fotoğraf çekimi, sponsorluk ve etkinliklerde bulunulabilmesi,

- Sosyal medya, çağrı merkezi gibi iletişim araçları vasıtasıyla üyelik/abonelik öncesi soruların yanıtlanması, şikayetlerin yanıtlanabilmesi ve müşteri veya müşteri adayı tarafından istenilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi,

- Müşterimizden gelen talep doğrultusunda kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme yapılabilmesi,

- Ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, fiyat tarifesi ve diğer faydaların sunulması, strateji belirlenmesi ve ölçülmesi gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihlerinin analizinin yapılması ve bu amaçla iletişime geçilebilmesi,

- 5651 sayılı kanun gereğince log kayıtlarının tutulması ve internet alışkanlıklarının çerezler aracılığıyla takip edilebilmesi,

- İş süreçlerinin yürütülmesi, iç yönetim ve yönetim planlaması yapılması, teknik analiz ve raporlama yapılması,

dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, hizmetin yürütülmesi, geliştirilmesi, müşteri taleplerinin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Tokdemir Bilişim Teknolojileri’ne ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilere veya Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Tokdemir Bilişim Teknolojileri olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metninin ikinci maddesinde sayılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler hukuki sebeplerin varlığı halinde, KVKK m. 8 ve 9 uyarınca Kişisel Verilerinizi, yurt içinde işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş bağlantıları, İlgili Bakanlıklar, resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar, bankalar, diğer bilişim şirketleri, bayiliklerimiz, yurt içi ve yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmaları, kargo şirketleri, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalar ve diğer üçüncü kişilere ve grup şirketlere aktarabilmekteyiz.

- Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Vergi Usul Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  Vergi Dairesi Başkanlıklarına, bankalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler, adli merciler, icra daireleri vb. kamu kurumlarına aktarılmaktadır. 

- Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir.

İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere;

- Müşterilerimizin daha sağlıklı hizmet alabilmesi amacıyla ve şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyalar dâhilinde “ad soyad, yaşanılan şehir, doğum tarihi, e-mail adresi, telefon numarası” bilgileriniz, sözleşme ilişkisinde olduğumuz/olacağımız SMS ve mail gönderim hizmeti veren şirketler, danışmanlık şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

- Danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, tasarım sektörü kapsamında destek hizmeti alınan firmalar, yetkili bayi, şirketimizin iştirakleri, ana hissedarı, ana hissedarının iştirakleri ve bağlı olduğu risk grubundaki şirketler, pay satışı kapsamında muhtemel alıcılar, sözleşme kapsamında tercüme hizmeti alınan firmalar, kargo gönderim şirketleri, müşterilerle iletişime geçebilmek için sosyal medya hizmeti veren firmalar vb. anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Hizmet faaliyetlerini sürdürmek,  hizmet politikaları ve süreçlerini planlanmak, eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek, şirketimizin hizmetlerinin devamlılığını sağlamak üzere idari ve akademik süreçleri yürütmek, Tokdemir Bilişim Teknolojileri ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, tesis ve binalarının içinde ve çevresinde fiziksel güvenliği ve kontrolü sağlamak, hukuki uyum süreçlerini yürütmek, mali ve finansal işlerin yerine getirmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve yerine getirmek amaçlarıyla; kurucuya, yönetim kuruluna, iş ortaklarına, proje ortaklarına, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye,  gibi otoritelere, bakanlıklara, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

- Teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (web sitenin) kurulması, geliştirilmesi, bakımı ile müşteri datalarının tutulması, çağrı merkezi süreçlerinin yönetilmesine yönelik hizmet alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?

Tokdemir Bilişim Teknolojileri, Müşterilerine ait Kişisel Verilerini öncelikle aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

Açık rızanızın bulunması,

Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,

Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması.

Tokdemir Bilişim Teknolojileri, söz konusu Kişisel Verileri aşağıdaki diğer hukuki sebeplerin bir veya birkaçına dayanarak da işleyebilmektedir:

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

Tokdemir Bilişim Teknolojileri olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Müşterilere ait Kişisel Veriler yukarıda yer alan başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında Tokdemir Bilişim Teknolojileri adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, Tokdemir Bilişim Teknolojileri satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında şahsınıza veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, mağazalarımızda güvenlik kameraları, kargo şirketleri, iş bağlantıları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve Ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler toplamaktayız.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Başvuru Usulü Nasıldır?

İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Tokdemir Bilişim Teknolojileri bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,

Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Varsa yurt içinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,

İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi yazılı olarak elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, Saraylar Mah. 2.Ticari Yol Cad. No:7/A Merkezefendi/Denizli adresine veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden info@tokdemirbilisim.com e-posta adresi aracılılığıyla başvurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Tokdemir Bilişim Teknolojileri kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. 

Tokdemir Bilişim Teknolojileri’ne yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Tokdemir Bilişim Teknolojileri olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

Şikayet

Tokdemir Bilişim Teknolojileri’ne yöneltmiş olduğunuz taleplerin Tokdemir Bilişim Teknolojileri tarafından reddedilmesi, Tokdemir Bilişim Teknolojileri tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Tokdemir Bilişim Teknolojileri ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Tokdemir Bilişim Teknolojileri İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

Şirket Adı : Tokdemir Bilişim Teknolojileri İnş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Adresimiz : Saraylar Mah. 2.Ticari Yol Cad. No:7/A Merkezefendi/Denizli

Telefon Numaramız : +90 258 263 63 30

Gsm Numaramız : +90 539 215 13 13

Mail Adresimiz : info@tokdemirbilisim.com